Perjantaina 3.6.2022 päättyi lausuntokierros tasa-arvolain eli lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta muuttamisesta (kts. eduskuntakäsittelyvaiheet ja hanketta koskevat muut tiedot Eduskunnan sivuilta). Lakimuutoksessa esitetään palkka-avoimuuden lisäämistä Suomessa. Esityksen tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista palkka-avoimuutta lisäämällä.

Lakimuutosta valmisteltiin työryhmässä, joka laati asiasta loppuraportin. Työryhmä ei ollut yksimielinen ja itse asiassa työryhmän työstä sekä varsinaisesta asiasta käytiin hyvin vilkasta ja eripuraista keskustelua julkisuudessa. Useat työnantajapuolen edustajat pitivät palkkatietojen luottamuksellisuutta tärkeänä esimerkiksi yritysten kilpailukyvyn takia, kun taas työntekijäpuolen edustajat arvioivat, että ilman laajempaa palkka-avoimuutta työelämän tasa-arvon toteutumista ei voida valvoa.

Mutta mistä itse lakimuutoksessa on kyse? Esitys perustuu Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jossa halutaan vahvistaa henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden palkkatietämystä ja tiedonsaantia palkoista. Esityksen mukaan työnantajan olisi vuoden välein selvitettävä henkilöstölle noudattamansa palkkausjärjestelmä ja sen soveltaminen. Työpaikan tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen olisi oltava vapaasti työntekijöiden saatavilla.

Henkilöstön edustajilla eli esimerkiksi luottamusmiehillä ja luottamusvaltuutetuilla olisi myös oikeus saada palkkakartoitusta laadittaessa yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja palkkavertailun kattavuuden varmistamiseksi tai palkkaerojen syiden selvittämiseksi. Henkilöstön edustajalla olisi lisäksi oikeus saada palkkasyrjintää epäilevän työntekijän pyynnöstä työnantajalta palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisistä työntekijöistä. Tiedot voisi saada palkkasyrjintäepäilyn selvittämiseksi. Jos työpaikalla ei olisi henkilöstön edustajaa, palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä olisi oikeus saada nämä tiedot tasa-arvovaltuutetun välityksellä.

Naisten ja miesten välinen palkkaero on vuonna 2022 edelleen valitettavan totta. Palkkaeron arvioitu suuruus vaihtelee tarkastelutavasta riippuen ja lienee monen asian summa. Sijoittuminen työelämässä tai perhevapaiden epätasapuolinen käyttö on tärkeä taustoittava tekijä, mutta itse asiaa se ei selitä tai kaunista: samasta työstä pitäisi maksaa samanlainen palkka.

Palkka-avoimuus voi olla yksi tapa edistää asiaa, mutta ei se välttämättä täysin ongelmaton ole. Mikäli laki tulee ehdotetunlaisena voimaan, on tärkeää, että sitä tullaan myös käyttämään esityksen tarkoituksen ja tavoitteen saavuttamiseksi, eikä muunlaisiin tarkoitusperiin. Jokaisen yksityisyys ja oikeus henkilötietojen suojaan on myös tärkeää huomioida ja varmistaa.

Täysin varmaa kuitenkin on, että sukupuoli ei saa ikinä vaikuttaa työstä saatavaan palkkaan. Naisten ja miesten on saatava samasta työstä samanlainen palkka. Seuraavalla kerralla siis kun olet menossa vaikkapa työhaastatteluun tai pyytämään esihenkilöltä palkantarkastusta, mieti, olisiko sinun mahdollista sitä ennen kysyä esimerkiksi kollegaltasi tai verkostoltasi ajatuksia palkkapyynnöstä. Sillä ilman vertailukohtaa tai näkyvyyttä palkkoihin, oman osaamisen hinnoittelu voi myös jäädä liian alhaiseksi. Arvostetaan omaa osaamistamme ja vaaditaan siitä myös oikeanlainen vastike. 

Terkuin,

Anna (Naisjuristit ry:n hallituksen 2022-2023 jäsen)